Διαθλασίμετρο Brix

Διαθλασίμετρο με αυτόματη αντιστάθμιση της θερμοκρασίας μεταξύ 10-30 °C Σκάλα BRIX από 0 έως 32. Ένα χρήσιμο εργαλείο για τη εξέταση της ποιότητας του πρωτογάλατος.

Categories: ,